Teade: kehtiv tasude ja kulude kord

Head advokatuuri liikmed!

Eesti Advokatuuri poolt 12.09.2014. a Tallinna Ringkonnakohtule esitatud määruskaebuse osas, taotluses tühistada Tallinna Halduskohtu 08.09.2014 määrus haldusasjas nr 3-14-51961 ja peatada justiitsministri 01.09.2014 käskkirja nr 77 kehtivus või peatada justiitsministri 01.09.2014 käskkirja nr 77 kehtivus kuni 31.12.2014, ei ole Tallinna Ringkonnakohus käesoleva hetkeni otsust teinud.

Eeltoodust tulenevalt teatame, et vastavalt 16.09.2014. a advokatuuri juhatuse otsusele tuleb alates tänasest, s.o 01.10.2014, riigi õigusabi osutamisel ja riigi õigusabi tasude ja kulude arvestamisel ning taotlemisel lähtuda advokatuuri juhatuse 18.06.2013. a otsusega kehtestatud tasude ja kulude korrast, mis jõustus 01.09.2013. a. Antud korrast tuleb lähtuda kuni justiitsministri käskkirjade vaidlustamise asjas lõpliku kohtulahendi jõustumiseni või kuni advokatuuri juhatuse poolt muudel asjaoludel tasude ja kulude korra ülevaatamiseni.

Kirjale on lisatud advokatuuri juhatuse 18.06.2013. a otsusega kehtestatud tasude ja kulude kord, mis jõustus 01.09.2013. a, millest tuleb tasude ja kulude arvestamisel lähtuda ja mida alates tänasest, s.o 01.10.2014. a, rakendada. Nimetatud kord ja selle seletuskiri (selle kehtestamise ajast - aastast 2013) on muutmata kujul kättesaadavad advokatuuri kodulehel www.riigioigusabi.ee. Uut seletuskirja nimetatud tasude ja kulude korra juurde ei koostata.  

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust advokatuuri juristi Grete Pihlakas e-posti aadressil grete.pihlakas@advokatuur.ee või telefoni teel 697 9254.

Lugupidamisega

Kristel Voltenberg

Kantsler

01.10.2014