1. juulil 2017 jõustuvad tasukorra muudatused

1. juulist 2017 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „kuni 100 protsenti” tekstiosaga „kuni 300 protsenti”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „160 euro” tekstiosaga „320 euro”;

3) paragrahvis 15 asendatakse tekstiosa „120 euro” tekstiosaga „240 euro”.

Määrus Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/122062017020

22.06.2017