8. detsembrist 2018 jõustunud tasukorra muudatused

8. detsembrist 2018 jõustuvad Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused” järgmised muudatused:

https://www.riigiteataja.ee/akt/105122018019

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 21 lõike 3 alusel.

 

1)paragrahvi 6 lõiget1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

 „Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.“;

 

 2)paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „,kuid kokku mitte üle 75euro ühe toimingu kohta“;

 

 3)paragrahvi 8 lõiget1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

 „Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.“;

 

4)paragrahvi 9 lõiget1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

 „Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud piirmäära ei kohaldata menetlustoimingutele.“;

 

5)paragrahvi 151lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „tsiviilasja kohtueelses menetluses, tsiviilkohtumenetluses, haldus-ja halduskohtumenetluses, rahvusvahelise kaitse menetluses ja sellega seotud halduskohtumenetluses“.

07.01.2019