18. SEPTEMBRIST 2020 JÕUSTUSID TASUKORRA MUUDATUSED

18. septembrist 2020 jõustusid Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruses nr 16 „Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord“ (edaspidi tasukord) järgmised muudatused:

Muudatustega  vähendatakse riigi õigusabi osutamisega seoses kantud sõidukulude hüvitamise määra 0,3-lt eurolt 0,15 euroni läbitud kilomeetri kohta ning täpsustatakse sõidu- ja majutuskulude hüvitamise tingimusi. Täpsemalt muudeti eelnõuga tasukorras § 17 olevat teksti ja sõnastati järgnevalt:

„(1) Riigi õigusabi osutanud advokaadi taotluse alusel määrab kohus, uurimisasutus või prokuratuur kindlaks hüvitamisele kuuluvad advokaadi või advokaadibüroo pidaja poolt riigi õigusabi osutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduauto või muu sõiduki kasutamise kulud ja majutuskulud. Hüvitatakse üksnes riigi õigusabi osutamisega seotud otsesed kulud.

(2) Riigi õigusabi osutamisega seoses kantud isikliku või advokaadibüroo pidaja sõiduauto või muu sõiduki kasutamise kulud hüvitatakse advokaadi taotluse alusel summas 0,15 eurot läbitud kilomeetri kohta. Kui taotletakse sõidukulude hüvitamist esimeses lauses sätestatud hüvitisemäärast suuremas ulatuses, tuleb kulusid põhjendada ja esitada kulude kandmist tõendavad dokumendid.

(3) Kui sõidu- ja majutuskulud on kantud erinevatele isikutele või erinevates menetlustes osutatud riigi õigusabiga seoses, jagatakse hüvitatavad kulud kõigi esindatavate ja menetluste vahel proportsionaalselt.

(4) Sõidu- ja majutuskulusid ei hüvitata, kui riigi õigusabi on osutatud samas linnas või vallas, kus asub advokaadibüroo või selle struktuuriüksus, mille kaudu advokaat õigusteenust osutab.“.

30.09.2020